Gusoku S. XVIII. Kabuto Haruta Katsutada. Sode Myochin Muneakira

 Gusoku S. XVIII

Haruta Katsutada/Myochin Muneakira

 

Tipo : 

Periodo: Edo, S.XVIII

Mei: Haruta Katsutada Saku(Kabuto) / Myochin Shikibu Kino Muneakira (Sode), 1718.

Periodo: Edo, Siglo XVIII

Otros: 

 

Descripción:

 

No Disponible