PIEZAS DISPONIBLES EN VENTA / FOR SALE

Yoshimasa 吉政  62 Ken Suji Bachi Kabuto. S.XVIII
Yoshimasa 吉政 62 Ken Suji Bachi Kabuto. S.XVIII
Nobuie 信家 Gusoku. NKBKHK Tokubetsu-kichō-shiryō.
Nobuie 信家 Gusoku. NKBKHK Tokubetsu-kichō-shiryō.


PIEZAS NO DISPONIBLES VENDIDAS / SOLD

Koboshi kabuto
Koboshi kabuto
Gusoku S. XVIII. Kabuto de Hruta Katsutada. Sode Myochin Muneakira
Gusoku S. XVIII. Kabuto Haruta Katsutada. Sode Myochin Muneakira